chuck

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld voor situaties waarin “werken”, “illustraties” of “projecten” van deze website of andere ontwerpen van Stutpak, hierna “Opdrachtnemer” genoemd, worden gebruikt, hergebruikt of anderszins gepubliceerd. Bij het aannemen of (her)gebruiken van een gepubliceerd of ongepubliceerd ontwerp gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1. Werkzaamheden

De opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig.

De werkzaamheden worden verricht naar eigen inzicht en zonder toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is dan ook vrij om binnen hetgeen is overeengekomen het afgesproken resultaat te realiseren.

De opdrachtnemer kan de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door een derde laten verrichten mits zij dit van te voren aan de opdrachtgever heeft medegedeeld en de opdrachtgever zijn of haar toestemming heeft verleend. Opdrachtgever kan slechts zijn of haar toestemming weigeren, indien de derde niet aan een aantal van tevoren tussen partijen overeengekomen objectieve criteria voldoet.

In geval van verhindering door ziekte of anderszins dient de opdrachtnemer zelf voor vervanging zorg te dragen. Indien dit niet mogelijk is, wordt in onderling overleg bepaald of de werkzaamheden vervallen of op een ander tijdstip plaatsvinden. Een en ander zal terstond schriftelijk worden bevestigd door de opdrachtgever.

Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van tevoren afgesproken in gezamenlijk overleg. Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en kan verschuiving van de deadline betekenen.

Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zal zijn.

2. Mondelinge toezegging

Mondelinge toezeggingen door, dan wel afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van opdrachtnemer, zoals vertegenwoordigers en de personen die niet in dienst zijn, tussenpersonen daaronder begrepen, binden opdrachtnemer niet dan nadat deze afspraken, toezeggingen of overeenkomsten door een bevoegd vertegenwoordiger van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

3. Betaling

De betaling voor elk individueel project zal via een prijsindicatie of offerte overeengekomen worden. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, transportkosten en portokosten, tenzij anders aangeven op de specificatie.

De opdrachtgever en de opdrachtnemer zullen in geval van meerwerk of onvoorziene uitloop in gezamenlijk overleg een additionele betaling bepalen.

Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever over het netto factuurbedrag vanaf de factuurdatum een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.

Voor langdurende projecten kan de opdrachtnemer een voorschotbedrag vorderen.

Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever zijn of haar betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem of haar niet toegestaan het werk te publiceren/ te vermenigvuldigen.

4. Gebruik na oplevering

De opdrachtnemer heeft het recht om haar werk via andere kanalen te vertonen zonder toestemming van de oorspronkelijke opdrachtgever. Voorwaarde hierbij is dat het werk voor de eerste opdrachtgever als eerste gepubliceerd wordt. Eventueel is dit recht van de opdrachtnemer af te kopen.

Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de opdrachtnemer, veranderingen in opgeleverde producten aan te brengen of aan te (laten) brengen.

5. Einde van de overeenkomst

De opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen deze overeenkomst tussentijds te allen tijde beëindigen. Terstond na het daartoe genomen besluit, stelt de ene partij de andere schriftelijk in kennis.

Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd, tenzij er aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de opdrachtnemer.

6. Auteursrechten

De opdrachtnemer is ten allen tijde gerechtigd haar werk te signeren. Bij commercieel gebruik dient naamsvermelding in goed overleg geregeld te worden. Bij redactioneel gebruik is naamsvermelding een voorwaarde. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde wordt het bedrag verschuldigd aan publicatierechten met 100% verhoogd.

Het auteursrecht over het materiaal dat de opdrachtnemer ontwerpt tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijft berusten bij de opdrachtnemer of wordt voor een meerprijs overgedragen naar de opdrachtgever.

Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de opdrachtnemer en kan daar een vergoeding voor afgesproken worden.

Wil je samenwerken?

Elk project wordt het beste afgerond wanneer we samen werken. Hoe meer breinen er bij elkaar zijn, hoe toffer de ideeën en illustraties worden. Dat kan alleen samen met jou.

Neem contact op met Stutpak
samenwerken illustraties met tropische vogels en chuck van stutpak
© 2020 Stutpak
Algemene voorwaarden